проф. д-р Лилјана Митковска Факултет за странски јазици

  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: англистика, лингвистика, контрастивна анализа

Службен емаил: liljana.mitkovska@fon.edu.mk

 Образование:

Доктор по филолошки науки, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (2005 год.); тема на дисертација: Изразување посесивност на ниво на именската синтагма во македонскиот и во англискиот јазик (ментор: акад. Зузана Тополињска)

Mагистер по филолошки науки,  Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (1995 год); тема на магистерска теза: Еквивалентите на македонските се конструкции во англискиот јазик (ментор: проф. д-р Владимир Цветковски)

Професор по англиски јазик со македонски како втор главен предмет, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (1978 год)

Студиски престој:

Студиски престој на Универзитетот во Трондхајм, Норвешка, на Одделот за модерни јазици и  Одделот за лингвистика, финансиран од владата на Кралството Норвешка (јан - мај 2005);

Двонеделен курс по лингвистика на Серијата предавања “Вилхем Матезиус” во Прага, Република Чешка (март 2003)

Тринеделен студиски престој во Оксфорд, Велика Британија, како гостин на Ориел Колеџ, финансиран од Универзитетот Оксфорд и од Фондацијата отворено општество СОРОС (јули 2001);

Тринеделен семинар за наставници по англиски јазик во Брајтон, Велика Британија организиран од Британскиот совет (јули 1996);

Студиски престој на Државниот универзитет Аризона во Темпи Аризона, САД; стипендија од Американската организација на универзитетските жени (American Association of University Women) (1993 /1994);

Посета на четиринеделен семинар за наставници по германски јазик во Бремен, Германија, организиран од Гете институтот (јули 1990);

Професионален ангажман на Универзитетот ФОН:

Предмети на прв циклус на студии: Фонетика и фонологија на АЈ 1 и 2; Лексикологија на АЈ; Синтакса на АЈ; Контрастивна анализа на англискиот и македонскиот јазик.

Предмети на втор циклус на студии: Дескриптивна граматика на АЈ, Контрастивна граматика, Прагматика и анализа на дискурс, Социолингвистика (варијации и промени во јазикот)

Декан на Факултетот за странски јазици од октомври 2012 година

Професионално искуство:

  • лекторски вежби по англиски јазик и Културолошки студии (американска, кандаска и австралијанска цивилизација), Филолошки факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методи”, Скопје, Катедра за преведување и толкување;
  • професор по англиски јазик и по македонски јазик за странци, “Центар за странски јазици”, Скопје;
  • предавач по англиски јазик “Воена академија”, Министерство за одбрана на Република Македонија;
  • предавач по англиски јазик за нематични факултети (Градежен факултет и групата Политички студии на Правен факултет), Универзитет “Св. Кирил и Методи”, Скопје;
  • предавач по македонски јазик на студенти од Државниот универзитет Аризона од Темпи, САД, за време на нивниот престој во Охрид во рамките на Летната школа на универзитетот и во Скопје на програмата Study Abroad;
  • наставник за изведување настава по македонски јазик со деца на наши иселеници во Сиднеј, Австралија, Министерство за образование и физичка култура на Република Македонија;

Други активности во струката:

Член во Асоцијацијата за корпуси на изучувачи (Learner Corpus Association) http://www.learnercorpusassociation.org/

Член на Европската лингвистичка асоцијација (Societas Linguistica Europaea) http://www.societaslinguistica.eu/

Член на Меѓународната асоцијација на славистичка когнитивна лингвистика (Slavic Cognitive Linguistics Association - SCLA)

Член на организацискиот одбор на Асоцијацијата на наставници по англиски јазик на Македонија (2002 – 2009) и уредник на билтенот на организацијата Eltam Newsletter (2003- 2008); Координатор на Групата за истражување при ЕЛТАМ (2007-2009); ЕЛТАМ координатор на Вториот и Третиот државен натпревар во пишување состави на англиаки јазик во соработка со волонтерите на Мировниот корпус во Македонија (2007 – 2008);

 Преведување од англиски на македонски и ревизија на македонски преводи за Мегународниот кривичен суд во Хаг, Холандија

Проекти:

2015 – 2016         Учество во проектот  „Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и германски јазик“, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип.

2010 – 2014         Раководител на проектот „Анализа на англискиот меѓујазик од македонски говорители на А1, А2 и Б1 ниво од Заедничката европска референтна рамка за јазиците (ЗЕРР) со посебен осврт на меѓујазичнoто влијание“, Министерството за образование и наука на Република Македонија

2010 – 2012         Учество во активностите на предлог проектот  Prepositions and Prefixes in South Slavic организирани од Љиљана Шариќ, Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway

2002 – 2014         Учество во проектот  „Местото на македонскиот јазик во словенскиот и балканскиот јазичен свет“ при Истражувачкиот центар за ареална лингвистика, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје;

2003 – 2005         Учество во меѓународниот проект „Јазикот како мост меѓу народите– Структурата на именската синтагма во бугарскиот и во македонскиот јазик“ финансиран од владата на Кларството Норвешка.

Научни и стручни трудови: ​

Објавени книги:

- Proceedings of the International Applied Linguistics Conference: Practice in Language, Language in Practice, Skopje, 7 - 8 June 2013, Faculty of Foreign Languages at FON University, Skopje, Republic of Macedonia (2014) (уредник)  http://www.fon.edu.mk/content.aspx?cid=436

- Корпусни истражувања на англискиот меѓујазик на македонските изучувачи: усвојување и меѓујазично влијание, Книга 1, Скопје: Универзитет ФОН (2013) (со Марија Кусевска и Елени Бужаровска)

- Macedonian: a Course Book for Beginning and Intermediate Students of Macedonian. Wisconsin: The University of Wisconsin Press (2011) (во коавторство со Кристина Крамер [Christina E. Kramer])

-  Македонските се-конструкции и нивните еквиваленти во англискиот јазик, Скопје: Македонска реч (2011)

- Your Grammar Companion: A Grammar Practice Book for Teenagers and Young Adults, Скопје (1999) (во коавторство со Марија Кусевска)

- Зборувате ли македонски? - учебник за странци Скопје: МЕДИС-информатика (1995) (во коавторство со Марија Кусевска)

Статии објавени во странски списанија и зборници:

(1994) “On se constructions in Macedonian”, Fowler, G. et al. (eds.), Indiana Slavic Studies, Vol. 7:136-145.

(1998) “The SE Passive in Macedonian Compared to the Neighbouring Slavic Languages”, in Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica, Tom 9, Torun: 47-60.

(2000) The Functional Distribution of the Possessive Suffixes -ov/-in in Macedonian and                in Bulgarian”, Balkanistika, Vol. 13: 113-130;

(2000) “On the Possessive Interpretation of the Indirect Object in Macedonian”, Linguistica Silesiana 21, Katowice:85-101

(2004) “The Conceptual Network of the Possessive na-constructions in Macedonian”, in the electronic publication Glossos of The Slavic and East European Language Resource Centre [SEELRC >Glossos >Glossos Issues >Glossos Issue 5] http://www.seelrc.org/glossos/issues/5/

(2007) “Why Double Marking in the Macedonian Dativus Sympatheticus”, in Divjak, Dagmar & Agata Kochańska (Editors), Cognitive Paths into the Slavic Domain, Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 55-79.

 (2008) (во коавторство со Елени Бужаровска) “On the use of the habere-perfect in journalistic and administrative style” (with Eleni Buzarovska) in: Language Typology and Universals Vol 61, Issue 2 (Topolińska, Z. and E. Buzarovska, Macedonian in typological perspective):128-138.

(2009) “Expressing Prototype Possessive Relations at the level of the Noun Phrase in Macedonian and Bulgarian”, во Dimitrova-Vulchanova M. & Olga Mišeska-Tomić (уред.), Investigations in the Bulgarian and Macedonian Nominal Expressions, Tapir Academic Press, Trondheim, 121-147.

(2009) (со Dimitrova-Vulchanova M.) “Nominalizations in Bulgarian and Macedonian”, во Dimitrova-Vulchanova M. & Olga Mišeska-Tomić (уред.), Investigations in the Bulgarian and Macedonian Nominal Expressions, Tapir Academic Press, Trondheim, 148-174.

(2010) (во коавторство со Елени Бужаровска) “The grammaticalization of habere-perfect in standard Macedonian”. Во: Balkanistika 23, 43-66.

(2011) “Possessive Locative Constructions in Macedonian”, Marcyn Grygiel & Laura A. Janda(eds) Slavic Linguistics in a Cognitive Framework, Peter Lang Internationaller Verlag der Wissenshaften, 2011, 199-209. http://www.peterlang.com/download/toc/53671/toc_261239.pdf

(2011) “Competition between nominal possessive constructions and the possessive dative in Macedonian”, in: Nomachi, Motoki (ed) The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Synchronic and Diachronic Perspectives, Sapporo: Hokkaido University, Slavic Research Centre, 83-110.

                http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no24_ses/contents.html

(2012) (во коавторство со Елени Бужаровска) An alternative analysis of the English get-passive constructions: is get all that passive? Journal of English Linguistics Volume 40 Issue 2, 196 - 215.

http://intl-eng.sagepub.com/content/40/2/196.abstract

(2012) (во коавторство со Елени Бужаровска) The preposition and the prefix nad in Macedonian from a South Slavic perspective, Jezikoslovlje. 107-150. hrcak.srce.hr/file/128358 

(2013) “On the use of the English Genitive vs of-construction by Macedonian learners”. In: Lenko-Szymanska, A. (ed.) TaLC10: Proceedings of the 10th International Conference on Teaching and Language Corpora. Warsaw: Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw. ISBN: 978-83-935320-0-1. Available from: http://talc10.ils.uw.edu.pl/proceedings/.

(2013) (со Елени Бужаровска) “From physical to abstract affectedness: prepositions vrz and vărhu in Balkan Slavic” . In Šarić, Ljiljana (ed.) Space in South Slavic, Oslo Studies in Language 5(1),. 35–60. (ISSN 1890-9639) https://www.journals.uio.no/index.php/osla/issue/view/73/showToc

(2014) (со Елени Бужаровска) “Deontic or epistemic? habēre as a modal marker of future certainty in Macedonian”. Во: Leiss, Elisabeth and Werner Abraham (2014) Modes of Modality Modality, typology, and universal grammar. John Benjamins, 193 – 218.

(2014) “Prototype Possessive NP Modifiers in Balkan Slavic: Macedonian and Bulgarian.” In: Di Welt der Slaven LIX, 2014, 332-354.

(во печат) (со Елени Бужаровска) “Modal habere-constructions in the Balkan Slavic context”. In: Joseph, Brian and Iliana Krapova (Eds.) Balkan Syntax and (Universal) Principles of Grammar. Mouton de Gruyter.

(во печат) (со Елени Бужаровска и Марија Кусевска) “Macedonian ‘da ne’ constructions as distance markers” In Babara Sonnenhauser (ed.) Distance in language, language of distance,  Cambridge Scholars Publishing.

(во печат) (со Елени Бужаровска) “From dialectal to standard feature: the case of the Macedonian habere-perfect” JournaLIPP 2014, online journal of the Graduate School Language & Literature Munich.

Статии објавени во позначајни македонски списанија и зборници:

 (1995) „За псевдо-пасивните конструкции со се во македонскиот јазик”. Во Минова-Ѓуркова, Лилјана, Славица Велева и Ненад Вујадиновиќ (Ред.) Втор научен собир на млади македонисти, Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески”, 31-38.

 (1997) „Конструкции со предлогот од и агенсниот предлошки објект во македонскиот јазик”, во Цветковски, Ж. И др. (ред.), Трет научен собир на млади македонисти, Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески”, 19-30.

 (1998) “За декаузалните конструкции во македонскиот јазик”, Македонски јазик XLV-XLVII, 293-308;

 (2001) “Некои карактеристики на категоријата род во јазикот на втората генерација македонски иселеници во Австралија”; во Стефановски Љупчо и др. (уредници) Реферати од Првиот интернационален конгрес за применета лингвистика, Скопје: Филолошки факултет “Блаже Конески”, 69-74;

(2001) „Глаголските се-конструкции како семантичка категорија” во Велковска, Снежана (уредник) Зборник на трудови од собирот Македонскиот глагол – синхронија и дијахронија, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје: 61-72.

(2001) “За употребата на предлозите на и од во македонскиот стандарден јазик”, Македонски јазик LI-LII, 2000-1001, 123-136.

(2002) “За конструкциите со неконвенционални единици на мера во македонскиот јазик”, Славистички студии бр. 10:265-280.

 (2003) “Изразување на посесивни релации во рамките на именската синтагма во македонскиот јазик”, Прилози XXVIII 2, Скопје: МАНУ, 41-68.

(2006) „Номинализациите во административно-правниот стил”, Зборник на трудови од научниот собир Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн.14, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, 36-46.

(2008) „Кој е вашиот фаворит? Еден пример за поместување на лексичкото значење под туѓо влијание“, Велковска, Снежана (ред.), Зборник на трудови од научниот собир „Јазиците во контакт некогаш и денес“, Јазикот наш денешен кн. 16, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 78-85.

(2008) „Проширување на употребата на македонскиот предлог на надвор од посесивниот домен“ во Ѓурчинов, Милан, Зузана Тополињска, Катица Ќулавкова, Трајко Стаматоски, Димитрија Ристески (ред.) Реферати на македонските слависти за XIV-от меѓународен славистички конгрес во Охрид, 10-16 септември 2008 година, Скопје: МАНУ, 235-252.

(2008) „Изразување на аргументите на номинализираната предикација во македонскиот јазик“,  Studia lingvistika polono-meridijanoslavika 12-13, Скопје: МАНУ, 125-136.

(2008) „Акомодирање на вториот аргумент кај глаголската именка“. Во Црвенковска, Е. (уредник) VI македонско-северноамериканска конференција за македонистика, Охрид, 11. - 13. VIII 2006, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 77-86.

(2008) „Од засегнатост до посесивност: за посесивниот дативен објект во македонскиот јазик“. Во Макаријоска Л., Олгица Додевска Михајловска, Убавка Гајдова (Ред.) Македонскиот јазик минато, сегашност, иднина (реферати од научниот собир по повод одбележувањето на 50-годишнината од основањето на Институтот), Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 75-84.

(2009) “Македонската преродба и јазичното прашање во 19-от век”, Зборникот на ФОН, 557-568.

(2010) (во коавторство со Елени Бужаровска) „За има-перфектот во македонскиот стандарден јазик“. Прилози XXXV 1, Скопје: МАНУ, 45-71.

 (2010) За посесивните импликации во некои локативни конструкции во македонскиот јазик, Литературен збор 1-3, Скопје, 9-16.

(2010) (во коавторство со Елени Бужаровска) „Анализа на македонскиот предлог врз од когнитивен аспект.“ Во Прилози XXXV 2 (посветени на академик Петар Хр. Илиевски), 151-156.  

(2011) „За употребата на составите од типот МИТ универзитет”, во Зборник од научниот собирот Стандарднојазичната норма на македонскиот јазик: јазикот и идентитетот, Скопје: Институт за македонски јазик, 139-144.

 (2011) (со Елени Бужаровска) Предлогот над од когнитивен аспект. XXXVII Научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик литература и култура (Охрид: 15-16 јули 2010), лингвистика. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 93-105.

(2011) (во коавторство со Елени Бужаровска) „За употребата на има-перфектот во македонскиот стандарден јазик во релација со конкурентните глаголски форми“. Во Тополињска, Зузана (ед.) Перифрастични конструкции со ‘esse’ и ‘habere’ во словенските и во балканските јазици. Скопје: ИЦАЛ, МАНУ, 55-82.

(2011) (во коавторство со Елени Бужаровска) Личните има да конструкции во македонскиот јазик. Македонски јазик LXII, Скопје, 120-133.

(2011) “On the fuzzy boundary between Genitive and NN Compounds”. Во: Ancevski, Zoran and Rumena Buzarovska (Eds), Proceedings of the international English Studies in a European/Global Context: Current Issues, Future Trends. Faculty of Philology “Blaze Koneski”, UKiM, Skopje, Macedonia, 95-106.

(2011) (во коавторство со Елени Бужаровска) „Псевдо-пасивните рефлексивни конструкции во македонскиот јазик од типолошка перспектива“. Во Прилози XXXVI 1-2 (том посветен на akademik Зузana Тополињска), 211-234.

(2012) “Acquisition of overlapping structures: On the use of the English Genitive vs of-construction by Macedonian learners”, Годишен зборник на Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Книга 38,  211-223.

 (2012) (во коавторство со Елени Бужаровска)  “Типови модалност во менливите и неменливите има да-конструкции”, Македонски јазик  LXIII, 83-103.

(2012) Предлозите за изразување на вертикалната димензија во македонскиот и нивните еквиваленти во англискиот јазик. Зборник од Меѓународниот научен симпозиум Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопј, 177-194.

(2012) (со Елени Бужаровска и Марија Кусевска)  “Corpus evidence for the acquisition of modal verbs of obligation by Macedonian Learners of English”. In: proceedings of the 7th ELTAM - IATEFL-TESOL INTERNATIONAL BIANNUAL CONFERENCE, ELTAM Journal No 1, Skopje, Macedonia, 55-62. http://www.eltam.org.mk/filemanager/ELTAM%20Journal%20No%201.pdf

 (2013) “Дистрибуција на посесивните конструкции по функционалните стилови” XXXIX научна конференција на  XLV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 20-21 јуни 2012, 251-262.

 (2013) (со Марија Кусевска и Елени Бужаровска) Корпусни истражувања на англискиот меѓујазик на македонските изучувачи: усвојување и меѓујазично влијание, Книга 1, Скопје, Универзитет ФОН

(2013) (со Марија Кусевска) „Македонскиот корпус на англискиот меќујазик и неговата примена во лингвистиката и лингводидактиката.“ Во: Никодиновски, Звонко (ур.) “Електронските ресурси  и  филолошките студии“, Филолошкиот факултет “Блаже Конески” - Скопје, 333-349.

 (2014) „Изразување присвојност во македонскиот јазик: внатрешни и надворешни присвојни конструкции“, Македонистика 13, 9-176.

(2014) (во коавторство со Елени Бужаровска) „Семантиката на глаголот се надева: изразување емоција или став?“ Makedonski jazik LXV, 203-218.

 (во печат) „Улогата на граматичките елементи во значењето на конструкцијата“ (Денови на Благоја Корубин Значењето низ времето и просторот, ИМЈ „Крсте Мисирков“- Скопје)

 (во печат) (со Елени Бужаровска) Негираните независни да-конструкции. МАНУ Субјунктив, со посебен осврт на македонските да-конструкции

(во печат) (со Елени Бужаровска) „Споредба на македонските модални има-конструкции со нивните еквивалентите во други балкански јазици.“ Зборник на трудови од меѓународната научна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“, Институт за македонски јазик, Скопје

(во печат) (со Елени Бужаровска) „Се надевам да или се надевам дека? Македонско-бугарски конфронтации“ XLI научна конференција на  XLVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 14-15 јуни 2014


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?