доц. д-р Силвана Јовческа Факултет за економски науки

 • Функција: Доцент
 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: меѓународен менаџмент, менаџмент на човечки ресурси

E-маил: silvana.jovcheska@fon.edu.mk

Образование:

Доктор на економски науки, Универзитет, “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2014, докторска дисертација на тема “Професионалниот развој на менаџерите како стратешка алатка на меѓународниот менаџмент на човечки ресурси за настап на меѓународниот пазар”.

Магистер по менаџмент на човечки ресурси, Универзитет, “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2009, магистерски труд на тема “Дизајнирање на тимската работа клучен фактор за организациска ефективност”.

Научно наставна дејност

Во периодот од септември 2009 до 2014 год. ангажирана е како соработник - асистент од областа на менаџментот на ФОН Универзитет, Скопје.

Од септември 2014 избрана е за професор – научен истражувач од областа на меѓународниот менаџмент и бизнис менаџментот на ФОН Универзитет, Скопје.

Должности:

 • Предавања по предмети од областа менаџмент за додипломски и магистерски студии при факултетот за Економски науки, Факултетот за Странски јазици и бизнис и Факултетот за Бизнис информатика при ФОН Универзитет, Скопје.

Предавач на предметите: Меѓународен менаџмент, Проектен менаџмент, Менаџмент на знаење, Организациско однесување, Однесување на потрошувачите, Маркетинг менаџмент, Директен маркетинг, Комуникации и односи со јавност, Деловна комуникација и етика;

 • Истражување во областа на меѓународниот менаџмент, бизнис менаџментот, маркетингот и односи со јавност; 
 • Раководење со Центарот за кариера и алумни, ФОН Универзитет
 • Менторство на значителен број магистри, специјализанти, дипломци (акредитиран ментор од страна на “Одбор за акредитација и евалуација на високото образование, Министерство за образование и наука, Р. Македонија);
 • Член на комисија за одбрана на магистерски, специјалистички и дипломски трудови;
 • Член на работната група за изработка на нови елаборати за нови студиски програми на Факултетот за Економски науки, Скопје.

Дополнителна научна дејност:

Од 2013 год. – тековно - рецезент, член на редакцискиот одбор на научно меѓународно списание на државниот Универзитет за националнa и меѓународна економија (УНСС), Софија, Р. Бугарија.

Координатор на Центарот за кариера и алумни:

Во мај 2018 со одлука на Ректорот е именувана и извршува функција на координатор на Центарот за кариера и алумни, ФОН Универзитет.

Оценка од комисијата за проверка и оценување на универзитетски наставен кадар:

 • Д-р Силвана Јовческа е позитивно оценета во процесот на евалуација во сите години од нејзиното работно искуство како асистент и наставник - предавач во областа менаџментот и маркетингот, што го потврдуват позитивните извештаи од комисијата за проверка и оценување на наставниот кадар на ФОН Универзитет, Скопје.

Персонални информации

Д- р Силвана Јовческа активно го познава англискиот јазик и има одлично познавање на MS Office и статистичката програма SPSS.

ИЗДАДЕНИ КНИГИ - АКАДЕМСКИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Jovcheska Silvana, “International Managers”, LAP Lambert, Academic Publishing, Berlin, Germany, 2017 (https://www.lap-publishing.com//system/covergenerator/build/152936 )

2. Јовческа С., Тодоров Т., “Основи на научната методологија на истражување

во областа на економијата”, универзитетски учебник, ФОН Универзитет, 2011

МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ВО МЕЃУНАРОДНИ СПИСАНИЈА СО ИНДЕКС:

Open Access Journals (EBSCO) и Global Impact and Quality Factor:

1.  Jovcheska S., “The Necessity of Professional Mentors for Successful Expatriate’a Adaptation on Their Retrieval to Their Home Countries” Knowledge, (International Journal Scientific and Applicative papers), 2019 (EBSCO, Copernicus, Global Impact & Quality Factor 1.322)

2.  Jovcheska S., “Multinational and International Teams - Strategy for Performing Critical Organizational Projects”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.32, 2019 (EBSCO, Proquest & Cite Factor)

3. Jovcheska S., Zununi Z. “Brand Management and Intellectual Property”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.30, 2018 (EBSCO, Proquest & Cite Factor)

4. Jovcheska S., Zarezankova Potevska M., “Correlation Between the Way of Managing Human Resources and Strategy to Compete in the International Market”, ANNUAL of ISPJR, University “Ss. Cyril and Methodius”, Volume XLI, 2017 (EBSCO, 4.0 International Licence)

5. Jovcheska S., “Strategic Approach to Permanent Education and Profesional Development in a International Scale”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.27,2017 (EBSCO, Proquest & Cite Factor)

6. Jovcheska S., Zarezankova Potevska M., “Types of Concepts of Organizational Culture” Knowledge, (International Journal Scientific and Applicative papers V17.4), 2017 (EBSCO, Global Impact & Quality Factor 1.322)

7. Zarezankova Potevska M., Jovcheska S., “Personal Moralof Entrepreneurs” Knowledge, (International Journal Scientific and Applicative papers V16.4), 2017 (EBSCO, Global Impact & Quality Factor 1.023).

8. Jovcheska S., “Identification of Management Potential to Work at International Market” Knowledge, (International Journal Scientific and Applicative papers V15.3), 2017 (EBSCO, Global Impact & Quality Factor 1.023).

9. Jovcheska S., Jankova N., “The global market and the global work force” Knowledge, (International Journal Scientific and Applicative papers V12.2), 2016 (EBSCO, Global Impact & Quality Factor 1.023).

10. Jovcheska S., Popovski V., “Professional profile of a successful international manager” ANNUAL of ISPJR, University “Ss. Cyril and Methodius”, Volume XXXIX, 2015 (EBSCO, EBSCO, 4.0 International Licence)

11. Popovski V., Borota P.M., Jovcheska S., “Factors Ranked by Expatriate Managers for the Successful Implementation of the International Task” Economic Development N.3/2014, Journal of the Institute of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje (EBSCO, CEEOL-Frankfurt, Germany)

12. Jovcheska S., Chudoska I., Zununi Z., “Profile of Professional and International Managers”, Vizione 24, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.24, 2015 (EBSCO, Proquest & Cite Factor)

13. Zunni Z., Jovcheska S., “General Electric Company – Successful Strategy for Successful Performance in the International Market” Vizione 23/2015, International Journal of Economics, Politics and Sociology (EBSCO, Proquest & Cite Factor)

14. Jovcheska S. “Evaluation of Training Programs and Professional Development of Human Resources” Knowledge Vol.9, 2015 (International Journal Scientific and Applicative papers V9) (EBSCO, Global Impact & Quality Factor 1.023).

15. Zununi Z., Jovcheska S., “Planing Human Resources – Practice for Working of Modern and Successful Companies in a Global Level” Vizione n.21, 2014 (International Journal of Economics, Politics and Sociology, (EBSCO, Proquest & Cite Factor)

16. Јовческа С., “Бизнис и професионална кариера во национални размери”, New Knowledge for the New People”, Knowledge Vol.1&2, 2014, International Journal Scientific and Applicative papers V9, (EBSCO, Global Impact & Quality Factor 1.023).

17. Јовческа С., “Поддршка во развојот на мали и средни претпријатија”, VII Majska konferencija o strategijskom menadzmentu i VII Studentski simpozijum o strategijskom menadzmentu, Zajecar, Srbija, 2011(EBSCO, Proquest & Cite Factor)

18. Јовческа С., Стратегија за развој на образованието во земјите од Западен Балкан”, I Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, EDASOL, Panevropski Univerzitet Aperion, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2011(EBSCO, Proquest & Cite Factor)

Научни меѓународни и домашни проекти:

 • Студентска музичка пролет, ФОН Универзитет, Скопје, 2018
 • ALDA-FON Summer University, Skopje, 2017;
 • Tet-a-tet With the Euro – Atlantic Values, Berlin, Brisel, Pariz 2013;
 • Tet-a-tet With the Euro – Atlantic Values, Brisel 2012;
 • Factory of Knowledge, FON University, Skopje, year - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012…

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?