доц. д-р Ќазиме Шерифи Факултет за политички науки и дипломатија

  • Образование:
  • Предмети:

  • Образование: доктор на политички науки
  • Научни област: меѓународни политички организации и дипломатија

Службен е-маил: qazime.sherifi@fon.edu.mk

Образование:

  • Доктор на политички науки, Правен факултет Јустинијан Први„ при  Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј„ - Скопје, 2016 година, докторската дисертација на тема Случајот на распаѓање на Југославија низ преговорите на претседателите на републиките – Конференција за мир во Хаг„;
  • Магистер по дипломатија, Факултет за јавна администрација и политички науки, при ”Универзитетот на Југоисточна Европа„ – Тетово, 2011 година,  магистерскиот труд на тема ”Преговорите како инструмент за решавање на конфликтите: компаративен осврт на Босна и Херцеговина, Косово и Македонија„;
  • Дипломиран политиколог, Правен факултет ”Јустинијан Први„ при  Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј„  - Скопје, 2004 година;

Професионално искуство: 

Академскиот ангажман го започнува во 2004 година на Универзитетот ФОН. Од 2004 до 2011 година е ангажирана како соработник од областа на политиколошките дисциплини на Факултетот за политички науки во состав на ФОН-Универзитет во звање помлад асистент. Од 2011 до 2016 година е ангажирана како соработник на Факултетот за политички науки и дипломатија во состав на ФОН-Универзитет во звање Асистент. Во 2016 година  е избрана за наставник од областа на меѓународни политички институции и дипломатија, со звање доцент.

Научни и стручни трудови:

1.  Шерифи Ќ.,  Мировна конференција за Југодлавија и распадот на СФРЈ – Научно списание Centrum 6, 2016,  ISSN:1857-8640 ; ISSN: 1857-9396 ; UDC 3(497.7:4-672 EU); impact Factor: 1,127; ( p., 230-245);

2. Кадри –Шахиновиќ А., Шерифи Ќ.,  Familja në të drejtën bashkëkohore - – Научно списание Centrum 6, 2016,  ISSN:1857-8640 ; ISSN: 1857-9396 ; UDC 3(497.7:4-672 EU); impact Factor: 1,127; ( p., 34-42);

3. Шерифи Ќ.,  Концепти за југословенската криза - Научно списание Vizione 26, 2016,

ISSN: 1409-8962;  ISSN 1857- 9221 ; (p., 369-379);

4. Шерифи Ќ.,  Дипломатски ангажман на САД во меѓуетничкиот конфликт во БиХ- Научно списание Centrum 5, 2016, , ISSN:1857-8640; ISSN:1857-9396; UDC: 3 (497.7:4-672 EU); (p., 353-364);

5. Шерифи Ќ., Улогата на Европсската заедница за време на дисолуција на Југославија - Научно списание Centrum 4, 2016, ISSN:1857-8640; ISSN:1857-9396; UDC: 3 (497.7:4-672 EU); (p., 246-259);

6.Чудоска-Блажеска И., Шерифи Ќ., The aspects of socio-political adaptation and integration of immigrants -  4th Biennial International Scientific Congress -  Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & management, University of Tourisam and Management, Icon Best, 2015.

 

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?