лектор Натка Јанкова Факултет за странски јазици

  • Функција: Визитинг
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област:  Англиски јазик во струка (право, криминологија, економија), кулуролошки дисциплини

Службен е-маил: natka.jankova@fon.edu.mk

Биографија

Натка Јанкова е родена на 15.01.1986 година во Струмица каде што завршува основно и средно образование. Дипломира на Филолошкиот факултет на Универзитетот “Св. Св. Кирил и Методиј”- Велико Трново, Бугарија како стипендист. Од Ноември 2008 год, работи како наставник по англиски јазик во СОУ „Никола Карев“ – Струмица.

Паралелно со првото вработување ги започнува и своите магистерски студии повторно на Универзитетот “Св.Св.Кирил и Методиј” – Велико Трново, Бугарија. Откако ги завршува испитите од магистерката програма со висок просек, добива можност за истражувачка работа во Велика Британија при универзитетот Волверхемптон како стипендист на програмата ЕРАЗМУС.

Во ноември, 2008 год. магистрира на тема од областа на англиската литература по што се стекнува со титула магистер на филолошки науки.            

Професионално искуство

Ноември 2008 год. до денес – наставник по англиски јазик во СОУ „Никола Карев“ – Струмица

Септември 2011 год. до денес е вработена на универзитетот ФОН и до денес работи како визитинг лектор на факултетот за применети странски јазици каде ги предава следните предмети: британска и американска цивилизација, интеркултуролошка комуникација, деловен англиски јазик, современ англиски јазик, двонасочен превод и методика на наставата по англиски јазик.

Објавени научни трудови:

Jankova,N.,”Byron’s View of the Ottoman Empire: The Case of Don Juan”, International Conference at FON University, Skopje, 7-8 June, 2012

Jankova,N., “Victorian Age Covered through Byronic Heroes in Bronte Sisters’ Novels Wuthering Heights and Jane Eyre” HORIZONS, International Scientific Magazine, Year IX, Volume 9, April 2013, Bitola

Јанкова,Н.„Бајроновските херои во новелите на сестрите Бронте – Оркански височини и Џејн Ер“ – ХОРИЗОНТИ, Меѓународно научно списание, год.IX, број 9 Април, 2013 Битола

Jankova,N., “Competitiveness of the European Countries in the World Economy”, The European Union: Six Years After Its Eastern Enlargement, University of National and World Economy, Department of “International Economic Relations and Business”, Sofia, 11 October 2013

Jankova,N., “Distance learning in contemporary international corporations – a key to successful management”, International on-line publication, Distance Education Network, Baden, April, 2014

Jankova,N., ”The Struggle of power and passion in Wuthering Heights and Jane Eyre”, International Conference on English Language, British and American Studies, Balkan University - Skopje, 30 May, 2014

Jankova,N.,”The need for new reformed education as an important factor for easier EU integration”. International Scientific Conference: The Old and New World Order – Between European Integrations and Historical Burdens: Prospects and Challenges for Europe in the 21st Century. May,2014. Belgrade

Jankova,N., Intercultural Communication as a key to success on the international market”, The European Union: Seven Years After Its Eastern Enlargement, University of National and World Economy, Department of “International Economic Relations and Business”, Sofia, 11 October 2014

9. Jankova,N.,”The Gothic and Supernatiral Methamorphoses of the Byronic Hero in Wuthering Heights and Jane Eyre”,.Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi. Zbornik u čast Draginji Pervaz. Novi Sad 2014

Jankova,N.,”English Language Teaching: Enhancing Students’ Motivation with Task-Based Activities”, National and International Research Conference 2015 (NIRC 2015)The Wisdom for Educational and Social Development” Buriram Rajabhat University, Buriram, Thailand, 23 January, 2015.

Jankova, N. “Using ICT Technology in teaching English as a Foreign Language”, The Challenges in the Educational Process in XXIc. International Journar Fenestra - Center for Local Initiatives, Bitola, 2015 

СЕМИНАРИ, ОБУКИ, ДРУГИ АКТИВНОСТИ

 Учество на голем број семинари, обуки, трибини меѓу кои:

Учество на летен курс East Susex School of English – Брајтон, 2003

Лидер на летен курс, Hedlow College, Лондон 2006

Лидер на летен курс – Малта 2007

CISCO Академија, 2007-2008, Основи во компјутерски мрежи и рутирање (CCNA1, CCNA2)

Работилница за наставници по англиски јазик -  American Corner, Велико Трново – Бугарија 2008

Примена на Едубунту во наставата – ФОН Универзитет  2008

Работилница за FCE – Британски Совет, Април 2011

Работилница за справување со мешани класови и дисциплина, Британски Совет, Октомври 2011

Користење различни ресурси во наставата по англиски јазик, Британски Совет, Јануари 2011

Превенција за насилно однесување во средните училишта, УНИЦЕФ, МОН, БРО, Јануари 2013

Семинар за професионален развој на наставниците по англиски јазик, Издавачка Куќа Express Publishing, Јануари, 2013

Сертификат и благодарница за учество на општински натпревар по англиски јазик – ментор на 1награден ученик

Сертификат и благодарница за учество на МАССУМ – интервју по англиски јазик, ментор на 2награден ученик

Сертификат и благодарница за учество на државен натпревар во читање на англиски јазик, ментор на 2наградени ученици

Учество и организација на меѓународен натпревар Хипо (2014 – 2015)

Правење вебстрани и оценување, Работилница организирана од Британски Совет, Февруари 2015

10 неделен курс за професори – Англиски за посебни потреби, стипендист спонзориран од Американска Амбасада, Декември 2014

Локален координатор на ЕЛТАМ (Асоцијација за наставници по англиски  јазик) за Струмица


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?