проф. д-р Марија Зарезанкова-Потевска Факултет за економски науки

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Претприемништвото, Етика, Деловна комуникација, Економика на претпријатија, Економски развој

Службен е маил: marija.zarezankovapotevska@fon.edu.mk

Кратка биографија

Проф.Д-р Марија Зарезанкова-Потевска  е родена во Велес во 1948 год, а основно  и гимназиско образование завршува во Скопје, каде и дипломира на Економскиот факултет на УКИМ во Скопје во 1971 година. Во 1984 година на Универзитетот во  Сараево, Република БиХ  магистрира на  тема `Развој на електроенергетскиот систем  во стопанскиот развој на Р.Македонија` , а во 1999 година докторира на тема `Малото стопанство во функција на економскиот развој на Република Македонија` на Економскиот институт на Универзитетот `Свети Кирил и Методиј` во Скопје.

Од 1971 работи како асистент на Економскиот факултет на УКИМ во Скопје, а од 1979 до 2007 година во Министерството за економија, како Помошник за мало стопанство, за претприемништво,Раководител на Одделение за мали и средни претпријатија ,Шеф на кабинет на Министер итн. Таа е активно вклучена повеќе од 10 години во создавањето на македонската национална политика за поддршка на претприемништвото и МСП, конкурентноста и новите технологии.

Од октомври 2007 работи на Универзитетот ФОН, избрана е во звање доцент на Факултетот за економски науки , а во 2012 година е избрана во вонреден професор по повеќе предмети: Претприемништво, Економика на претпријатија, Деловно комуницирање и етика  и други.

Во 2005 година е избрана во звање доцент на Факултетот ФОН во Скопје, и хонорарно предава на повеќе универзитети како: "Принципи на управување" на Универзитетот во Њујорк во Скопје, потоа на Институтот за социолошко-правни  и политички истражувања на последипломските студии, на Технолошкиот факултет, на Машинскиот факултет има предавања по предметот `Претприемништво`.

Учествува на многубројни семинари, курсеви и работилници поврзани со развојот на претприемништвото, технолошкиот развој во Вашингтон, Берлин, Париз, Милано, Јапонија , а во мај 1992 година добива диплома за специјалистички курс на Универзитетот Луиѓи Бокони во Милано по "Интернационализација, менаџмент и деловна стратегија". 

Проекти

    - 2009 и 2010 година, Проект" 500 врвни менаџери "на Владата на Република Македонија-   предава на теми на: Претприемништво и Деловна етика

                   -Повеќе од 19 години е гостин говорник на курсеви во Центарот за управување во Пивара Скопје, управувани од "Мотива" од Скопје  за "Менаџмент на промени"

                    -Таа е вклучена над 20 години, како експерт во меѓународни организаци: експерт за МСП од РМ во ЦЕИ, експерт од Македонија во UN / ECE, во форуми во  Женева, самити и други настани

-Таа е меѓународен експерт од Европската фондација за обука на Советодавниот Форум - 2006,

-Таа е експерт за мали и средни претпријатија  на  ГТЗ-СР Германија ,во декември 2009 година во Министерството за европска интеграција на Република Албанија

- Таа е активно вклучена во наставата и оценувањето `Академија за млади Mенаџери` на  Фондот за човечки ресурси на Република Македонија во јули 2007.

-Таа  води голем број на проекти од УСАИД, ГТЗ, ЕУ во изминатиот период. Има учествувано во неколку студии на изработка, технолошкиот развој, економски развој на одделни општини (Велес) итн;

Научни и стручни трудови:

1.КНИГИ

 1. "Перспективите на малото стопанство" во 2000 година;
 2. Прирачник : '10 Основни чекори за успешен претприемнички почеток ", објавен двојазично (македонски и англиски) во 2009 година
 3. "Деловна комуникација и етика", како ко-автор со A.Танева-Вешоска, е објавена во 2012 година
 4. "Претприемништво" е заедничка работа со американскиот професор д-р Emeric Solymossy, објавена во 2013 година

2.МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

 • Од 25-27 март 2009 година во Скопје: Фулбрајт академијата Конференција: "Мали места Промена на Светот Економски развој и иновации за мали земји" се одржа и таа има трудот под наслов: "истражување и развој (R & D), како клучен фактор за Секторот Development.` Приватен
 • Во 16 мај 2009 година, во Скопје, беше организирана "6. Меѓународна студентска конференција", од страна на Фондот Борјан Таневски, во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер: `Идентификување заеднички интереси на Балканот во глобалната crisis` Доставувањето на хартија на истиот наслов.
 • 12 јуни 2010 година, таа учествуваше во Скопје Одржана конференција: "Улогата на жените во економските и правните reforms` организирана од страна на германското Министерство за економска соработка и ГТЗ од Германија, труд со наслов:" Македонско Жена и претприемништво "
 • Од 5-7мај 2011 година во Охрид на Меѓународната конференција за претприемништво, иновации и регионален развој, ко-автор со Ангелина Танева-Вешоска учествуваше со објавен реферат на тема: "Личните вредности и цели на младите претприемачи во Македонија"
 • Стручно-научниот опус  и истражувачка работа на професор д-р Марија Зарезанкова-Потевска е доста голем, односно над 100 наслови и настапи, статии, трудови и дискусии на конференции, семинари, симпозиуми, дебати, консултации, студии, книги и статии со вести на економијата, но исто така и за одредени социјални прашања.

3.ДРУГИ АКТИВНОСТИ

 • Активно зборува англиски јазик, а пасивно француски и шпански јазик
 • Професор д-р Марија Зарезанкова-Потевска има серија на стапи во дневните весници, со  интервјуа, на ТВ, радио, со свои ставови за важни настани и прашања од областа на економскиот развој на земјата и во рамките на глобалната економија, таа е активен критичар на низа социјални феномени, стручњак кој секогаш настапува со конкретни решенија за негативни ситуации, што зборува за зрела личност, истакнат истражувач и учител со педагошки вештини.
 • Член е  на Здружението за одржлив развој како и  на  Здружението на жени претприемачи во Македонија.
 •  Има добиено низа  благодареници, а е номинирана и за високи национални награди.
 • Од 2005 година до сега, таа има учествувано во повеќе од 10 манифестации,домашни и странски, со свои објавени и презентирани трудови,како и трудови, објавени на Интернет мрежата ERENET на Универзитетот за претприемништвото во Југоисточна Европа каде што е член од 2005 година.

Вонреден професор д-р Марија Зарезанкова-Потевска во нејзиниот професионален живот е целосно ангажирана во едукација на различни групи на луѓе (студенти, жени, практиканти, итн) за деловна етика во комуникација и за подигање на духот на претприемништвото. Таа е целосно посветена на ширење на претприемачкиот дух, со цврста морална димензија, како клучна точка на патот што значи економски раст, просперитет и развој на долг рок.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?