Асс. м-р Белма Хаџикамбер Факултет за економски науки

  • Функција: Асистент
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: претприемништво, меѓународна економија, основи на менаџмент, финансиски менаџмент 

Службен е-маил: belma.hadjikamber@fon.edu.mk

 

Образование

Магистер по Економија, Факултет за економски науки, ФОН Универзитетот, Скопје

Дипломиран Економист, Факултет за економски науки, Универзитетот “Св. Кирил и Методиј" во Скопје

 

Работно искуство

Јануари 2012 - Jуни 2014 - советник на пратеничката група на ПЕИ и СЛ во Собранието на Република Македонија

Септември - Октомври 2014 - ангажирана како тренер за човекови и малцински права од ОБСЕ мисијата во Скопје

Јуни - Јули 2015 - проектен асистент на проектот “Подобрување на капацитетите на малцинските заедници при конкурирање за јавни функции”- Центар за управување со промени

Февруари 2016 - Декември 2016 - пракса на ФОН Универзитет како асистент на Економскиот факултет

Декември 2016 - сега - асистент на Економскиот факултет на ФОН Универзитетот

 

Објавени трудови:

1. М-р Белма Хаџикамбер, Доц.Д-р Сејдефа Џафче, Пазар на труд на Република Македонија-состојби и перспективи, Меѓународно списание за општествени науки “Визионе” Скопје, Број 26, август 2016  година

2. Доц.Д-р Сејдефа Џафче, М-р Белма Хаџикамбер, М-р Билгаип Мазникар,  Даночно- правниот однос во македонскиот правен систем, Меѓународно списание за општествени науки “Визионе” Скопје, Број 26, август 2016  година

3. Проф. Д-р Сејдефа Џафче, Проф. Д-р Темелко Ристевски, М-р Белма Хаџикамбер, Правата на акционерите во постапката на реализација на големи зделки, Меѓународно списание за општествени науки “Визионе” Скопје, Број 28, јули 2017  година

 

Конференции

1. Регионална конференција: Безбедноста во 21-от век, организирана од клуб Alpbach Албанија, Февруари 2015- Тирана, Албанија.

2. Интернационална конференција организирана од Европскиот форум Alpbach на тема InEquality- Август 2015- Албах, Австрија.

3. Интернационална конференција организирана од Европскиот форум Alpbach на тема New Enlightenment - Август 2016- Албах, Австрија.

 

Јазични вештини

Македонски: течно (читање, зборување, пишување)

Англиски јазик: течно (читање, зборување, пишување)

Српски јазик: течно (читање, зборување, пишување)  

 

Поседува сертификати за:

-комуникација,преговарачки вештини и работна етика;

-работни вештини организирани од МОФ;

-успешно завршен циклус на Школата за јавни политики Мајка Тереза организирана од Совет на Европа и учество на вториот Светски форум за демократија во Стразбург, 2013;

-успешно завршување на Шестата политичка академија за социјална демократија;

-учество на Младинска конференција за свесноста за демократските вредности во изборниот процес;

-успешно учество на Обука за обучувачи за човекови и малцински права.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?