доц. д-р Неритан Туркеши Факултет за економски науки

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Финансии

Службен е-маил: neritan.turkeshi@fon.edu.mk

Кратка биографија:

Д-р Неритан Туркеши е роден на 06.07.1981 година во Дебар каде што завршува основно и средно образование. Дипломира Економски факултет на Универзитетот “ЈИЕ Универзитет”, во Тетово. Постдипломски студии, насока Финансии ги завршува на Факултет за општествени науки во Скопје каде во септември, 2009 год. магистрира на тема “Управување со банкарските ризици„ по што се стекнува со титула магистер на економски науки.

Д-р Неритан Туркеши во периодот од ноември 2009 год. до крајот на 2012 година работи на докторскиот труд со наслов “Улогата на монетарната политика врз развојотна банкарските системи во Република Македонија” на Економски институт во Београд, по што на 07 декември 2012 година се стекнува со научен степен доктор на економски науки.

Кандидатот има учествувано на повеќе меѓународни и домашни конференции, семинари и научни собири, меѓу нив можат да се набројат:

 1. За Здружението ADEC сум допринесол за издавање на два значителни билтени со наслов “Haw to invest in Macedonia” и “Basic cost for investing in Macedonia” на англиски јазик.
 2. Организатор на конференција „Еуро-идеа„, 23-27 мај 2006 година, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, Р.Македонија.
 3. „Дали ќе поевтинуваат кредитите„ (КОХА,октомври 2011 година, Скопје).
 4. Меѓународна Конференција, тема „Монетарната политика и развојот на банките во РМ„, Рома, Италија,  22-27 октомври 2013 година.
 5. Меѓународна конференција, тема „Влијанието на монетарната политика во пораст на домашната економија„, Улцин, 25-29 септември, 2014 година.
 6. Меѓународна конференција, „Улогата на НБРМ во стабилноста на курсот„, Банско, Бугарија, 2014 година.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Првото вработување ми беше во 2001 година како Претседател на Црвен Крст за Млади-Дебар, додека од 2003 до 2005 година бев вработен во новината „Семеен Магазине„ Скопје, на работното место Заменик Уредник. Почнувајќи од 2005 година работев како уредник на списанието „Еуроидеа„. Од 2007 година работам во Првиот приватен универзитет –Фон Скопје, прво како помлад асистент а потоа како асистент на економски факултет, а од 2014 година како доцент на Факултетот за економски науки.     

ВИСОКОШКОЛСКИ УЧЕБНИК

 1. Колеци Б, Туркеши Н., “Основи на економија”, ФОН Универзитет, 2009 година, Скопје.
 2. Колеци Б, Туркеши Н, „Основи на менаџмент„, ФОН Универзитет, 2009 година, Скопје.
 3. Колеци, Б, Туркеши Н, „Основи на менаџмент„ (теорија и вежби), Универзитет Пјетер Буди, 2010 година, Приштина.
 4. Туркеши Неритан, „Бренд менаџмент„, ФОН Универзитет-Скопје, 2014 година.
 5. Туркеши Неритан „Влијанието на монетарната политика во развој на банкарскиот систем , со посебен осврт во РМ„, ФОН Универзитет, Скопје, 2014 година.

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

1.     Туркеши, Н., “Улогата на монетарната политика врз финансиските институции”, Institute of ЕЦПД, Beograd, Serbia, 29-30 may, 2014;

2.         Туркеши , Н., “Бизнис и професионална кариера во национални размери”, New Knowledge for the New People”, II International Scientific Conference “Knowledge – Capital of the Future” (ISC 2014), Ohrid, Macedonia, 21-23 May, 2014;

3.         Туркеши , Н. ., “The role and impact of money in the banking system”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, Open Access Journals, EBSCO, Proquest & Cite Factor, n.16, 2013;

4.         Туркеши, Н. “The role and impact of development banks in monetary policy” University of National and World Economy, Roma, Italy, 21-24  October, 2013;

 1.       Туркеши, Н. „Монетарната политика и улогата на банкарскиот сектор„ (КОХА, Скопје, јуни 2013 година).

6.         Туркеши , Н. ., “The role of banks in the development of monetary policy„, Institute of ЕЦПД, Beograd, Serbia, 18-21 April, 2012;

 1. .         Туркеши, Н. ., “„Газификацијата да започне (што побрзо) оваа година„ (КОХА, Скопје, јануари 2012 година).
 2. .         Туркеши , Н. „Дали ќе поевтинуваат кредитите„ (КОХА,октомври 2011 година, Скопје).
 3. Туркеши, Н. „Дали ќе преживее еврото„ (КОХА, декември 2011 година, Скопје).

10.       Туркеши , Н., “Управување со банкарските ризици”, International Scientific Conference, University “ЈИЕ Универзитет, Тетово, 2010;

11.       Туркеши, Н.., “КНАУФ како до врвот”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.9, 2009;

12.    Туркеши, Н. „Вестерн Унион, до кога лидер на трансфер на пари„, Еудоидеа, ЈИЕ Универзитет, Тетово 2006 година.

 1. Туркеши, Н. „Економска соработка прво со соседите па потоа со Европа„ (Семеен магазин; Скопје, 2004 година).
 2. Туркеши , Н. “Како да се биде добар менаџер„ (Семеен магазин; Скопје, 27 август, 2004 година).

15.       Туркеши, Н. „Дали им треба хиерархија за менаџирање на претпријатиата„ – магазине Еуроидеа, ЈИЕ Универзитет, Тетово, 2003 година.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?