асс. м-р Тања Китановска Стојковска Факултет за спорт и спортски менаџмент

 • Образование:
 • Предмети:

Научни области: Спортски менаџмент, Спортот во образованието, Современи и спортски танци.

Службен е-маил: tanja.kitanovska@fon.edu.mk

Кратка биографија

Образование:

 • Доктор на науки од областа на спортскиот менаџмент – 2014 год.

Национална Спортска Академија „Васил Левски“, Софија, Р. Бугарија,

Катедра: Менаџмент и историја на спортот

Одбранета дисертација на тема: „Менаџмент на маркетинговите стратегии на студентски спорт“;

 • Магистер од областа на спортот – 2005 год.

Национална Спортска Академија „Васил Левски“ Софија, Р. Бугарија,

Магистерска програма: Спорт во училиште и слободното време,

Тема „ Функционална асиметрија на ученици кои што се занимаваат и не се занимаваат со спортски танци во Р. Македонија“;

 • Дипломиран спортски менаџер со професионална квалификација Тренер по спортски танци2003 год.

Национална Спортска Академија „Васил Левски“ Софија, Р. Бугарија,

Тема на Дипломска работа: „ Оптимизирање на тренажниот процес по Стандардни танци на 12-15 годишни натпреварувачи во Р. Македонија“;

Тема на специјалистичка одбрана по спортски менаџмент: „Можности за оптимизирано управување на клуб по спортски танци“.

Професионално искуство:

 1. Од 2004 година – соработката сеуште трае, Тренер на Танцов спортски клуб „Динамик“ Куманово;
 2. 2005-2007 година, аниматор по спортски игри и танци на деца од предучилишна возраст во градинката „Ангел Шајче“ во Куманово;
 3. Од 2005-2007 година, учесник во тимот за анкетирање и мониторинг за успешност на работата во средните училишта низ Р. Македонија – USAID;
 4. Од 2007 година асистент на Факултетот за спорт и спортски менаџмент на Првиот Приватен Универзитет ФОН;
 5. Од 2010 година, Претседател на Танцов Спортски Клуб „Динамик“ Куманово;
 6. Од 2010 година, член на Општински Сојуз на спортови, Куманово.

Дополнителни функции :

Член во Комисија за признавање на испити при Факултетот за спортски менаџмент

Член на ННС при факултетот

Проекти и други активности во струката:

 1. Лиценциран судија „А“ по спортски танци во Р. Македонија – 2003 год.;
 2. Редовни учества на домашни и меѓународни научни семинари и симпозиуми од областа на спортот;
 3. Учество на национални и меѓународни конференции и тркалезни маси;
 4. Учество на семинар за Спортски маркетинг организиран од Македонскиот олимписки комитет одржан, 2009 г.;
 5. Учество на трибината "Наука во функција на спортот" во организација на МОК и АМСМ, Октомври, 2010 г.
 6. 18-20 Мај 2012 година, учество на Олимписки семинар за „Развој на специјална физичка подготовка“, во организација на Македонскиот Олиписки Комитет, Германскиот Олимписки Комитет и Амбасадата на С.Р. Германија, во Скопје, Предавач: Проф.д-р. Дитмар Шмидблејхер.
 7. 15-16 Декември 2012 година, учество на семинар за „Спортот во Р. Хрватска и улогата на Хрватскиот Олиписки одбор (ХОО)“, - во организација на Македонскиот Олимписки Комитет и Амбасадата на Република Хрватска, во Скопје, Предавач: Алма Папич.

Научни и стручни трудови: 

А) Научни трудови од областа на спортскиот менаџмент:

1. Китановска Т., Чакареска Л.: „Можности за оптимално управување на клуб по спортски танци“, Зборник на трудови, Институт за менаџирање на знаењето, Охрид, 2009.

2. Kitanovska T..: „Historical and contemporary development of marketing“, 4th International Sport Sciences Student Congress, Istanbul, 2011.

3. Китановска, Т., Чакареска Л. Цветоков Ц.: „Физичко васпитање предшколске установе у Куманову, Р. Македонија“, Нови Сад, 2012.

4. Китановска Т., Цветков Ц. „Проучване интересите и потребностите, относно спортните занимания на студентите в Р. Македония“, НСА, София, Май 2013.

5. Китановска Т., Чакареска Л., Цветоков Ц., „Управление на спортните дейности във висшите училища в Р. Македония“, УНСС – София, Ноември 2013.

6. Чакареска Л., Китановска Т., „Атрактивен потенциал на между университетските лиги в Р. Македония – проблеми и предизвикателства“, УНСС – София, Ноември 2013.

7. Китановска Т., Чакареска Л., „ Организациско управувачка структура на системот за спорт и физичко воспитување во Р. Македонија“, Меѓународна научна конференција од областа на спортот, Федерација на спортските педагози на Р. Македонија, Април 2014.

            Б) Научни трудови од областа на спортот:

1. Китановска Т.: „Функционална асиметрија на ученици кои се занимаваат и не се занимаваат со спортски танци во Р. Македонија“, Зборник на трудови, Годишник ФОН, Прв Приватен Универзитет, Скопје, 2008/2009.

2. Чакареска Л., Китановска Т.: „Иновативни технологии во функција на развој на спортска форма“, Зборник на трудови, Институт за менџмент на знаењето, Охрид, 2009.

3. Чакареска, Л., Китановска, Т., Чакароска, М.: „Поремећена шема исхране код спортисткиња различитог нивоа ризика – анализа стања у неколико клубова у Македонији“, Нови Сад, 2012.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?