доц. д-р Мирјана Матовска Факултет за економски науки

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Фискална економија

Службен е-маил: mirjana.matovska@fon.edu.mk

Кратка биографија:

Доц. д-р Мирјана Матовска е родена на 08.02.1978 година во Тетово. Средно образование завршила во Гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово. Образованието го продолжува на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, на отсекот Деловна (бизнис) економија, насока Надворешен промет. Во 2001 година се стекнува со звање дипломиран економист.

Постдипломските студии ги продолжува на Економскиот факултет  при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, насока Надворешен промет. Магистрира во 2007 година, магистерскиот труд со наслов: „Меѓународен менаџмент на производните активности на Toyota“. Докторира на Економски институт, Универзитет „св.Кирил и Методиј“,  2013 година на тема „Принципи на буџетски менаџмент во контекст на транспарентноста и финансиската контрола“ и се стекнува со звање доктор по економски науки.

Од 2001 до 2006 работи во Тојота Авто Центар Дооел. Од  2006 година е вработена на  Прв приватен универзитет - ФОН, како асистент. Во 2014 година е избрана во звање за доцент доктор во областа фискална економија.

Проекти:

 1. Член на Координативното тело на Проектот „Фабрика на знаење“ од 2012 до 2015 година.

Научни и стручни трудови:

 1. Corporate social responsibility,Third International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future, Institute of knowledge management Skopje, Macedonia, Bansko, R.Bulgaria, November 27-29, 2014;
 2. The Global Financial Crisis Highlights the Shortcomings of Fiscal Transparency, Promoting Human Rights Recent Developments, International Scientific Conference, MIT, Skopje, 2013;
 3. Impact of Globalization on the Convergence of the Models of Corporate Governance , Promoting Human Rights Recent Developments, International Scientific Conference, MIT, Skopje, 2013;
 4. The Impact of BRICS  from Economic, Legal and Political Aspect in the International Community, The European Scientific Institute (ESI), “Vitrina” University and  The University of the Azores- Portugal, Tirana, Albania, 2013;
 5. The Impact of the Global Financial Crisis on the Trade Flow in the Republic of Macedonia, Eight ECPD International Conference, Reconciliation, Tolerance And Human Security In The Balkans-New Balkans In A Changing World, Beograd, October 20-21, 2012.
 6. Investments in Sustainable Development of Renewable Energies in the Republic of Macedonia, 2nd Climate change, economic development, environment and people conference, University of Prešov, Slovak Republic, 2012.
 7. Criteria in the Creation of Waste Management Concept, 2nd Climate change, economic development, environment and people conference, University of Prešov, Slovak Republic, 2012.
 8. Institutional, organizational and motivational components of the population’s social security system and the factors that influence,  II International conference on economic development and standard of living, EDASOL,  Banja Luka, October 12 – 13, 2012
 9. The Inflow of Foreign Direct Investments in the West Balkan Countries Within the Process of EU Accession, I International Scientific Conference on economic development and standard of living, EDASOL,  Banja Luka,  September 23-24, 2011.
 10. Marketing Strategies for Creating National Wealth for Strategic Implementation, Regional and Business Studies, Vol 3 Suppl 1, 633-639, Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár, 2011
 11. „Транспарентноста на јавните финансии во функција на отстранувањето на корупцијата“ – Годишник, ФОН Универзитет, Скопје, 2008/2009 година.
 12. Regionalism - The key for integration of the RM, Globalization of the Region – EU Perspectives as a Challenge, Third Annual Conference on European Union Integration, Скопје 2008
 13. „Глобализација – колку безбедна толку и ризична“ Зборник на тема, Министерство за одбрана и Филозофски факултет, Скопје 2008 година;
 14. „Дали Република Македонија го гледа решението на невработеноста во влезот во Европската унија“, Зборник на тема „Република Македонија на патот кон ЕУ и НАТО“, Прв Приватен Универзитет ФОН, Институт за политички и социолошки истражувања, Скопје 2007 година;
 15. „Глобализација – колку ризична, колку безбедна“, Зборник на тема „Глобализација, мирот и безбедноста“ Филозофски факултет – одбранбени и мировни студии, 2007 година;
 16. „Спорот со Република Грција во однос на името – можни импликации за влез на Република Македонија во Европската унија и НАТО“, Зборник на тема „Република Македонија на патот кон ЕУ и НАТО“, Прв Приватен Универзитет ФОН, Институт за политички и социолошки истражувања, Скопје 2007 година;
 17. „Дали парите ги купуваат изборите“ – Зборник на тема „Парламентарни избори 2006 и македонските аспирации за членство во ЕУ и НАТО“, Прв приватен универзитет ФОН, Скопје, 2006.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?