доц. д-р Емилија Камчева Факултет за информатика

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Информатичко – Математичка област

Службен емаил: emilija.kamceva@fon.edu.mk

Кратка биографија:

РАБОТНО ИСКУСТВО:

                                   

2015-                          Доцент доктор на Факултетот за информациски и комуникациски технологии во Скопје и одделенијата во Гостивар, Струга и Струмица на додипломски и постдипломски студии од областа на информатика и применета математика и математичко моделирање;

 • Универзитет  

бул. „Војводина”, бр. 5 – 1000 Скопје (Македонија)

                                                http://www.fon.edu.mk                  

 

2010 –  2015               Асистент магистер на Факултетот за информациски и комуникациски технологии во Скопје и одделенијата во Гостивар, Струга и Струмица на додипломски и постдипломски студии од областа на математичко – информатичките науки;

 • Вежби по предметите: Информатика, Калкулус 1, Калкулус 2, Алгебарски структури, Дискретни  структури, Веројатност и статистика, Математичка анализа, Финансиска математика, Нумеричка математика, Математика за бизнис, Статистика за бизнис, Применети информациски технологии, Вештачка интелегенција, Моделирање и симулации, Теорија на информации и Дигитално процесирање на сигнали;
 • Научно-истражувачка работа;
 • Член на Комисијата за самоевалуација и Комисијата за стипендирање;
 • Раководител на тим во рамки на интердисциплинарниот проект „Фабрика на знаење” итн.
 • Универзитет  

бул. „Војводина”, бр. 5 – 1000 Скопје (Македонија)

 •  

 

2007– 2010                           Помлад асистент на Факултетот за информациски и комуникациски   технологии во Скопје и одделенијата во Гостивар, Струга и Струмица на додипломски студии од областа на математичко – информатичките науки

                                    ФОН Универзитет  

бул. „Војводина”, бр. 5 – 1000 Скопје (Македонија)

 •  

 

2008 - 2009                Визитинг професор по математика

Петта приватна гимназија

                                    бул. Војводина, б.б – 1000 Скопје (Македонија)

                                    www.pettaprivatnagimnazija.edu.mk

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

                                   

1997 – 20010              Mагистер по информациски и комуникациски технологии

Факултетот за Информациски и Комуникациски Технологии

                                    ФОН Универзитет  

бул. „Војводина”, бр. 5 – 1000 Скопје (Македонија)

 •  

 

 

2003 – 2007                Дипломиран професор по математика

Институт за Математика (наставна насока)

Природно Математички Факултет

Универзитет Св. Кирил и Методиј

бул. „Крсте Петков - Мисирков”, бб -Скопје (Македонија)

www.ukim.edu.mk

 

1999 – 2003                Математичка насока

 • континуиран одличен успех;
 • учество на регионални и републички натпревари по математика;
 • освоени награди и признанија;

                                    Гимназија Добри Даскалов

                                    ул. „Мито Хаџи Василев“, бр. 68 – 1430 Кавадарци (Македонија)

                                    www.dobridaskalov.edu.mk

 

ПРОЕКТИ:

 

 • Изработка на образовни материјали во рамки на проектот ЕДУБУНТУ за обука на наставници во средното образование за основно и напредно ниво и обука на наставници кои го предаваат предметот математика.
 • Учество во проектот за модернизација во основно образование како предавач на темите:
  • Стратегии и техники за учење и подучување;
  • Методи и постапки за планирање на наставата и вреднување и оценување на постигнувањата на учениците;
  • Со читање и пишување до критичко мислење;
 • учество во проект за рано изучување на странски (немајчин) јазик од рана возраст одобрен од Министерство за образование и наука на РМ во 2010, како статистички оценувач на предходно добиените истражувања;
 • учество во проект за дигатилизирање на Р. Македонија по катастерски општини и употреба на програмата Microstation во рамките на процесот на дигитализација

 

 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ:

 

·         Spasova Kamceva, E. & Mitrevski, P. (2013): Adaptive vs. Non-adaptive e-Learning Systems – a Petri Net-based Evaluation Approach, XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, Ohrid, pp. 23-26

 

 • Spasova Kamceva, E.& Goracinova,L (2016): Adaptive Model for Discrete Math of the e-Learning System, International magazine for social sciences "VIZIONE" , 25

 

 • Spasova Kamceva, E.& Mitrevski, P.(2015): A Model of Adaptive E-Learning Recommendation System, International Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2015), At Zrenjanin, Serbia.

 

 • Emilija Spasova Kamceva and Lidija Goracinova (2016): One application of matematical modeling on adaptive E-learning system, International Journal scientific papers KNOWLEDGE,Vol 12.2

 

 • Kire Jakimoski, Slavcho Chungurski,Sime Arsenovski, Lidija Goracinova, Oliver Iliev, Leonid Djinevski and Emilija Kamceva (2016): Measurements of Available Bandwidth in Computer Networks, International Journal of Grid and Distrubuted Computing, Vol. 9, No. 4, pp.201-210

 

 • Kire Jakimoski, Slavcho Chungurski,Sime Arsenovski, Lidija Goracinova, Oliver Iliev, Leonid Djinevski and Emilija Kamceva (2016): Perfomance Analysis of Linux-Based TCP Congestion Control Algorithms in VANET Environment, International Journal of Future Generation Communication and Networking,Vol. 9, No. 4.

 

 • Kamceva, E. & Mitrevski, P. (2012) : On the General Paradigms for Implementing Adaptive e-Learning Systems, ICT Innovations Conference, Ohrid, pp.

 

 • Kamceva, E. Tancev, F. (2011): Modeling and simulation of queue waiting through the concept of the Petri net, Lex ET Scientia International Journal - Administrative Science Series, LESIJ.AS XVIII - 1 - 2011, pp. 304-309

 

 • Ramadani, J., Gacovski, Z., Kamceva E. (2010): RAMP Metering Analysis, Internatonal Scientific Conference on Information, Comunication and Energy Systems and Technologies, volume 482, pp. 465-469

 

 • Kmceva, E., Iliev, O. & Ramadani, J. (2010): Fuzzy Multiple Criteria Decision Making –MCDM,  Internatonal Scientific Conference on Information, Comunication and Energy Systems and Technologies, Volume 482 ,pp. 461-465

 

 • Nuredini R., Ramadani J. & Kamceva, E. (2010): Model for Calculation of wasted Time at Pay-Toll area, Internatonal Scientific Conference on Information, Comunication and Energy systems and Technologies, volume 482, pp. 469-473

 

 • Kamceva, E. & Gacovski, Z. (2009): Фазимултипен критериум за одлучување, Annual Proceedings, FON University, Skopje, Volume 750, pp. 727-738

 

 • Nuredini, R., Kamceva, E. & Ramadani, J. (2009) : FUZZY Модел за избор на патеката во зависност од трошокот, National Conference ETAI, pp.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?