проф. д-р Радица Дишлиеска Граматикова Факултет за економски науки

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Финансии

Службен е-маил: radica.dishlieska@fon.edu.mk

Кратка биографија

 

Радица Дишлиеска е родена во Струга. Дипломирала на Економски факултет во Скопје во 2002 година на насоката Финансиски менаџмент. Во 2003 година се запишува на последипломски студии по монетарна економија на Економски факултет во Скопје и истите ги завршила со одбрана на магистерски труд “Процесот на секјуритизација на меѓународниот пазар на хартии од вредност и искуствата на Република Македонија” во јуни 2008 година.За асистент од областа на економските дисциплини е избрана во декември 2008 година.

 

 1. Докторската дисертација на тема “Влијанието на секјуритизацијата врз финансискиот систем на развиените и транзиционите економии во услови на глобалната финансиска криза” ја пријавува во 2009 година на Економски факултет во Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, а успешно ја одбранила на 21.101.2013 година, со што се стекнува со научниот степен доктор на економски науки. Во февруари 2014 година е избрана за доцент од областа на финансии на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитетот во Скопје.

  Подрачје на нејзин научен и истражувачки интерес е проблематиката од областа на финансиски пазари и институции, монетарна политика и банкарство.

 2. Професионално искуство:

 3. 2014 – во тек Наставник од областа на финансиите на Факултетот за економски науки во состав на ФОН Универзитет во звање доцент
 4. 2008 – 2014 соработник од областа на економските дисциплини на Факултетот за економски науки во состав на ФОН Универзитет во звање Асистент
 5. 2005 – 2008  соработник од областа на економските дисциплини на Факултетот за економски науки во состав на ФОН Универзитет во звање Помлад асистент

Публикации:

 1. Дишлиеска Радица. Процесот на секјуритизација на меѓународниот пазар на ХВ и искуствата на Република Македонија. Mагистерски труд. 2008.
 2. Dishlieska Radica. Global Financial Crisis on the Process of Securitization in US and European Capital Markets. UACS. June 2009.
 3. Дишлиеска Радица. Идните перспективи за развојот на пазарот на секјуритизацијата во РМ.  Годишник на ФОН Универзитет, јуни 2009.
 4. Дишлиеска Радица. Влијанието на секјуритизацијата врз финансискиот систем на развиените и транзиционите економии во услови на глобалната финансиска криза. Докторска дисертација. 2013.
 5. Spirkoski Blagoja and Radica Dishlieska, Macedonian public debt before, during and after global and debt financial crisis, Scientific Conference: "Тhe Great Recession and crisis of neoliberal economics”, organized by EDUKONS University , Sremska Kamenica, Republic of Srbija, May 2014.
 6.  Radica Dishlieska and Blagoja Spirkoski, Restraints and prospects for the process of securitization in Republic of Macedonia, 301-310 pp, UDC 336.719.2 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 21/2014, Open Access Journals, ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
 7. Blagoja Spirkoski and  Radica Dishlioska - Twin Deficit and Case of Republic of Macedonia, 313-326 pp, UDC 336.719.2 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 22/2014, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
 8. Radica Dishlieska and Blagoja Spirkoski,  USING KNOWLEDGE MANAGEMENT WITHIN SMALL AND MEDIUM – SIZE ENTERPRISES, International scientific conference: KNOWLEDGE –CAPITAL OF THE FUTURE, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, print Knowledge International Journal Scientific and applicative papers Vol.4,  Institute of knowledge management, Skopje, 2014, pp.89-93, ISBN 978-608-65653-8-1, COBISS.MK-ID 97384202.
 9. Blagoja Spirkoski and Radica Dishlieska, CREDIT RISK AND LOAN LOSS RESERVING, CASE OF MACEDONIAN BANKS, International scientific conference: KNOWLEDGE –CAPITAL OF THE FUTURE, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, print Knowledge International Journal Scientific and applicative papers Vol.7,  Institute of knowledge management, Skopje, 2014, pp.24-29, ISBN 978-608-65653-7-4, COBISS.MK-ID 97382922.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?